Online kasino Česká Republika – Online Casino Czech Republic

Česká republika je mekkou pro všechny druhy hazardních her. Evropská země přijala nové právní předpisy v počátečních částech roku 2016, které skutečně mají zelenou pro všechny formy hazardních her. Před tím pouze ministerstvo financí mohlo vydávat licence pro všechny operátory, kteří chtěli poskytnout sportovní sázky nebo pokerové hry. Nová organizace, která provozuje veškeré hazardní hry v kasinu, byla oznámena, ale dosud vstoupila v platnost a ministerstvo financí v tomto okamžiku ponechává určitý stupeň kontroly nad hazardními hrami. Celkem se v zemi nachází více než 100 pozemních kasin, zatímco hazardní hry se nacházejí v záplavě arkád a dokonce i v hospodách. Spíše komicky se říká, že pro každých 200 Čechů je k dispozici jeden automat. Pokud je to pravda, je to nejvyšší poměr her k hráči pro populaci jakékoli evropské země.

Nejlepší online kasina Česká Republika

Rank
Casino
Bonus
Rating
Visit Casino
1
Loki Casino
2
King Billy Casino
3
Gunsbet Casino
4
Joo Casino
5
iLucki Casino

Zákony o hazardních hrách v České republice

Otázkou není “mohu hrát hazardní hry v České republice”, ale spíše “existuje něco, co v České republice nemohu hrát?” Zkrátka odpověď není. Všechny formy hazardních her jsou legální, jak jsme říkali. Česká republika rozdává své provozovateli kasinových operací své vlastní licence a několik provozovatelů sportovních sázek získalo licence, když byly poprvé vydány v roce 2008. Dnes mnoho operátorů nabízí své služby hráčům v zemi.

Neexistují žádné tresty za hraní v offshore kasinech. Zdá se, že Česká republika nerozlišuje mezi těmito dvěma, ačkoli přirozeně to orgány upřednostňují, když domácí hráči používají české licencované kasiny nad těmi, kteří jsou licencováni jinde.

Online a offshore kasina

Můžete se rozhodnout, které kasina si přejete hrát v České republice. Obvykle bychom doporučovali hrát v českých licencovaných kasinech, neboť to jsou ty, které jsou schváleny státem a nabízejí hraní v češtině as měnou české koruny. Zdá se však, že to již není problém, protože mnoho offshore kasin nabízí také hry v češtině s českou korunou jako hratelnou měnou.

Teoreticky by operátoři na českém trhu měli platit poměrně rozsáhlou licenci na získání české licence na hazardní hry, ale s tak drahou cenou, mnoho z nich právě vynechalo a nadále nabízelo své služby českým hráčům. Některé z těchto offshore kasin mají dokonce předponu .cz připojenou k jejich doméně. Dokonce i české úřady nečiní nic o takových kasinech v přístavech, což je skvělé, pokud jste náhodou pobývali v České republice a oblíbili místo on-line hazardních her.

O hazardních hrách v České republice

Přijďte déšť nebo lesk, máte možnost hrát v České republice. Neexistují žádné tresty za hraní v offshore kasinech, Češi se nezdají příliš znepokojeni pobřežními kasinami, takže si můžete vybrat vrh, pokud tam bydlíte.

Samozřejmě doporučujeme hrát v českých kasinech špičkové kasiny a ty, které nabízejí hraní v českém jazyce a nabízejí českou korunu jen pro pohodlí, pokud nic jiného. Nicméně, mnoho z těch právně schválených českých kasin má tendenci mít špatnější kvalitu her, než větší pobřežní kasina a sportovní sázky.

Nakonec je zcela na vás, jak chcete hrát, pokud jde o české kasina. Vzhledem k tomu, že máte na výběr celou sbírku kasin z internetu a můžete hrát na většině hospodách, klubech a kasinech, můžete si dovolit věnovat svůj čas a vybrat si někde, co vyhovuje vašim potřebám.

Existuje mnoho online kasin uvedených na této webové stránce, které akceptují hráče z České republiky. Na této stránce uvádíme pouze špičkový výběr kasin, mnoho českých online kasin naleznete jinde na našich webových stránkách.

Aktualizace: Legislativa českého kasina od května 2016 umožňuje zahraniční online kasina v zemi a také výrobu online kasin z celé země. Řada online kasin je však z České republiky zakázána a řada dalších se rozhodla vytáhnout z českého kasinového trhu.

online casino czech republic

Online Casino Czech Republic

The Czech Republic is a mecca for all varieties of gambling. The European country adopted new legislation in the early parts of 2016, which effectively have the green light to all forms of gambling. Prior to that, only the Ministry of Finance could issue licenses for any operators who wished to provide sports betting or poker games. A new organisation to run all casino gambling has been mooted but has yet to come in effect, leaving the Ministry of Finances some degree of control over gambling at this moment in time. A total of over 100 land-based casinos can be found in the country, whilst gambling games can be found at a flurry of arcades and even pubs. Rather comically, it is said that for every 200 Czechs, there is one slot machine available. If true, this would be the highest games to player ratio for any European country’s population.

Gambling laws in Czech Republic

The question isn’t “can I play gambling games in the Czech Republic”, but rather “is there anything I can’t play in the Czech Republic?” The answer, in short, is no. All forms of gambling are legal as we’ve said. The Czech Republic does hand out its own licenses to casino operators, and several sports betting operators picked up licenses when they were first issued back in 2008. Today, many operators offer their services to players in the country.

There are no penalties for playing at offshore casinos, either. The Czech Republic doesn’t seem to differentiate between the two, although naturally, the authorities prefer it when native players use the Czech licensed casinos over those licensed elsewhere.

Online and offshore casinos

You are free to choose which casinos you wish to play at in the Czech Republic. Ordinarily, we would recommend playing at Czech licensed casinos, since these are the ones sanctioned by the state, that offer gameplay in Czech, and with the Czech koruna currency. However, this doesn’t really seem to be a problem anymore, since many offshore casinos are also offering the games in Czech, with the Czech crown as a playable currency.

In theory, operators in the Czech market are supposed to pay a rather sizeable free for obtaining a Czech gambling license, but with the fee so costly, many have just bypassed that, and continue to offer their services to Czech players. Some of these offshore casinos even have a .cz prefix attached to their domain. Even so, the Czech authorities do nothing about such offshore casinos, which is great if you happen to be residing in the Czech Republic and fancy a spot of online gambling.

About gambling in Czech Republic

Come rain or shine, you are free to play as you see fit in the Czech Republic. There are no penalties for playing at offshore casinos, the Czechs don’t seem overly worried about offshore casinos, so you can have the pick of the litter if you reside there.

Of course, we would recommend playing at top notch Czech casinos, and ones which offer gameplay in the Czech language and offer the Czech koruna currency, simply for comfort if nothing else. However, many of those legally sanctioned Czech casinos tend to have a poorer quality of games than the bigger offshore casino sites and sportsbooks.

Ultimately it is entirely up to you how you wish to play when it comes to Czech casinos. Given that you have pretty much the entire internet’s collection of casinos to choose from, and can gamble at most pubs, clubs and casinos, you can afford to take your time and choose somewhere which fits your needs.

There are many online casinos listed on this website which accept players from the Czech Republic. We have listed just a top selection of casinos on this page, many Czech online casinos you can find elsewhere on our website.

Update: The Czech casino legislature from May 2016 allows for foreign online casinos in the country as well as the production of online casinos from within the country. A number of online casinos have been banned from the Czech Republik however and a good number of others have decided to pull out of the Czech casino market.

Online casino in Czech Republic

There are continual efforts to make the Czech Republic a fully licensed online gaming country. There is widespread support for the movement and big name players are lobbying hard to get the law enforced. There are a number of international online casinos available in the Czech language and/or with the Czech currency accepted.