Online Casino Belgium – Online Casino Belgie – Casino en ligne Belgique

It is not easy passing any laws in Belgium. The country is divided into three zones, Wallonia (French speakers in the south), Vlaams-Brabant (Flemish speakers in the north), and Zone Brussels Capital (multi-lingual) in the middle. Any law which gets passed in Belgium must go through many regional assemblies (via communes), and then be agreed by all three regions before it passes the Belgian Parliament. Whilst many of the laws in Belgium fluctuate, and cannot be agreed upon by one or more factions, the one thing Belgium is united on is its incredibly strict online gambling laws.

Gambling laws in Belgium

Belgium has some weird gambling laws, but they are not actually as strict as neighbouring countries, such as France. For instance, in Belgium, you can play at online casinos, online sportsbooks, online bingo and poker sites, and other gambling domains. What’s the catch? The Belgians try and make you use their Belgian casinos, and Belgian sportsbooks, etc. The basic idea behind this is that the Belgians can then reap the revenue.

They go about this in a fairly simple and somewhat effective manner. The Belgian Gambling Commission charges a fine price for any offshore casino operators who wish to acquire licenses in the country, and they are notoriously picky about which company is given a license. They then proceed to demand that all ISPs (internet service providers) block access to all other casino sites with impunity. They are getting exceedingly good at it, and any casino site which isn’t yet on Belgium’s lengthy blacklist will soon find itself on there.

The Belgian Gambling and Betting Act came into being on May 7, 1999, but it was the 2010 amendment that sent the Belgian Gambling Commission into overdrive. A general rule of thumb is unless a business has a land-based gambling operation ongoing in the country, they won’t be allowed to offer their services online in Belgium. There are a few notable exceptions, but this is typically the way that the Belgians keep your euros going to them, and not elsewhere.

Rank
Casino
Bonus
Rating
Visit Casino
1
Yako Casino
2
Play Frank Casino
3
Bet 777 Belgium

Belgian and offshore casinos

The truth of the matter is this. You can find virtually everything you need from a Belgian regulated online casino or sportsbook. Belgian online casinos are usually powered by mid-level casino software providers and proprietary software, so you should be able to find a good selection of games at their online casino sites. You certainly shouldn’t be short of an original game to play, either.

However, a number of other enterprises also operate in Belgium. Ladbrokes, for instance, has a hundred or so betting outlets located across the petite country. This entitles Ladbrokes the right to offer online casino gaming services, and a casino site like that can lure in many players, as you might imagine. They have a solid selection of games which many other Belgian casinos simply won’t spend to acquire.

Under normal circumstances, we would say that if you can’t find what you’re looking for in a nationally licensed online casino, simply go looking for an offshore casino; that is to say, a casino which is not licensed or based in your host country. However, with Belgium, it is not as simple as that. As mentioned, Belgian ISPs are exceedingly good at blacklisting gambling domains, and they regularly release a new blacklist with the latest casinos they have blocked from you. Even the very best VPN (virtual private network) and proxy services have difficulty getting past Belgian ISP casino blacklists.

About gambling in Belgium

Unlike so many of those other countries we look at, Belgium is a very tricky place to play your favourite casino games at offshore casinos. Unless you are a highly skilled IT technician, you’re going to find it a challenge, and there are penalties for getting caught playing at offshore casinos, including some considerable fines.

You might not like it, but Belgian Gambling Commission approved, and licensed casinos may be your best shot of playing online and legally. Personally, we’d look for some of the bigger enterprises in the country to have land-based operations (such as Ladbrokes) since their online range of titles is going to be vastly superior to anything your simplistic Belgian operator is going to be able to offer you.

online casino belgium

Online Casino Belgie

Het is niet gemakkelijk om wetten in België over te gaan. Het land is verdeeld in drie zones, Wallonië (Franssprekers in het zuiden), Vlaams-Brabant (Vlaamse Sprekers in het noorden), en Zone Brussels Capital (meer talig) in het midden. Elke wet die in België wordt doorgegeven, moet door vele regionale gemeentes (via gemeenten) worden doorgegeven en vervolgens door alle drie de regio’s worden overeengekomen voordat het het Belgische Parlement doorgaat. Hoewel veel van de wetten in België fluctueren en niet door één of meer facties kunnen worden overeengekomen, is het één ding dat België verenigd is zijn ongelooflijk strenge online gokwetten.

Gok wetten in België

België heeft een aantal rare gokken wetten, maar ze zijn niet zo streng als buurlanden, zoals Frankrijk. Bijvoorbeeld in België kunt u spelen op online casino’s, online sportboeken, online bingo en poker sites en andere gokdomeinen. Wat is het addertje onder het gras? De Belgen proberen je te laten gebruiken met hun Belgische casino’s, Belgische sportboeken, enz. De basisidee hierop is dat de Belgen de inkomsten kunnen optappen.

Ze gaan hierover op een vrij eenvoudige en enigszins effectieve manier. De Belgische Gokken Commissie brengt een fijne prijs aan voor alle offshore casino operators die hun licenties willen verwerven, en ze zijn berucht kieskeurig over welk bedrijf een vergunning heeft verleend. Zij gaan dan verder om te eisen dat alle ISP’s (internetproviders) de toegang tot alle andere casino-sites met straffeloosheid blokkeren. Ze worden er erg goed in, en elke casino site die nog niet op de lange zwarte lijst van België staat, komt er snel van.

De Belgische Gambling and Betting Act is op 7 mei 1999 opgericht, maar het was het 2010-amendement dat de Belgische Gambling Commission in overdrive heeft gestuurd. Een algemene vuistregel is, tenzij een bedrijf een doorlopend gokoperatie in het land heeft, mogen zij hun diensten niet online in België aanbieden. Er zijn enkele opmerkelijke uitzonderingen, maar dit is meestal de manier waarop de Belgen uw euro’s houden, en niet elders.

Belgische en buitenlandse casinos

De waarheid van de zaak is dit. U kunt bijna alles vinden wat u nodig heeft van een Belgisch gereguleerd online casino of sportboek. Belgische online casino’s worden doorgaans aangedreven door middel van casino software providers op het vlak en op proprietary software, zodat u een goede selectie spellen kunt vinden op hun online casino sites. Je zou zeker niet moeten zijn van een origineel spel om te spelen.

Er zijn echter ook een aantal andere ondernemingen in België actief. Ladbrokes, bijvoorbeeld, heeft honderd of zo weddenschappen winkels in het kleine land. Dit geeft Ladbrokes het recht om online casino gaming diensten aan te bieden, en een casino site zoals dat kan in veel spelers lokken, zoals je je zou kunnen voorstellen. Ze hebben een solide selectie van spellen die veel andere Belgische casino’s gewoon niet zullen uitgeven om te verwerven.

Onder normale omstandigheden zouden we zeggen dat als u niet kunt vinden wat u zoekt in een nationaal gelicentieerd online casino, gewoon op zoek bent naar een offshore casino; dat wil zeggen een casino dat niet is gelicentieerd of gevestigd in uw gastland. Maar met België is het niet zo simpel als dat. Zoals hierboven vermeld, zijn Belgische internetdiensten buitengewoon goed in het blacklisting van gokdomeinen, en ze geven regelmatig een nieuwe zwarte lijst los met de nieuwste casino’s die ze van je hebben geblokkeerd. Zelfs het allerbeste VPN (virtueel privénetwerk) en proxiediensten hebben moeite om de zwarte blacklist van de Belgische ISP-casino’s te krijgen.

Algemene info over gokken in België

In tegenstelling tot zo veel van die andere landen waarna we kijken, is België een zeer lastige plek om uw favoriete casino spellen te spelen bij offshore casino’s. Tenzij je een hoogwaardige IT-technicus bent, vind je het een uitdaging, en er zijn straffen om gevangen te spelen bij offshore-casino’s, met inbegrip van aanzienlijke boetes.

Misschien vind je het niet leuk, maar de Belgische Gambling Commission is goedgekeurd, en casino’s die in licentie zijn kunnen het beste zijn om online en legaal te spelen. Persoonlijk zoeken we naar een aantal van de grotere bedrijven in het land om landactiviteiten (zoals Ladbrokes) te hebben, omdat hun online gamma titels veel beter zullen zijn dan alles wat uw simplistische Belgische exploitant in staat zal zijn om u aanbieden.

Casino en ligne Belgique

Il n’est pas facile d’adopter des lois en Belgique. Le pays est divisé en trois zones, la Wallonie (francophones au sud), Vlaams-Brabant (locuteurs flamands au nord) et Zone Bruxelles Capital (multilingue) au milieu. Toute loi qui se transmet en Belgique doit passer par de nombreuses assemblées régionales (via des communes), puis être acceptée par les trois régions avant qu’elle ne dépasse le Parlement belge. Alors que bon nombre des lois en Belgique fluctuent et ne peuvent être convenues par une ou plusieurs factions, la seule chose dont la Belgique est unie est ses lois de jeu en ligne incroyablement strictes.

Lois de jeu en Belgique

La Belgique a des lois étranges sur le jeu, mais elles ne sont pas aussi strictes que les pays voisins, comme la France. Par exemple, en Belgique, vous pouvez jouer à des casinos en ligne, des paris sportifs en ligne, des sites de poker en ligne et de poker, ainsi que d’autres domaines de jeux. Quel est le piège? Les Belges essaient de vous faire utiliser leurs casinos belges et les paris sportifs belges, etc. L’idée fondamentale derrière cela est que les Belges peuvent alors récolter les revenus.

Ils traitent de cette manière assez simple et quelque peu efficace. La Commission belge des jeux de hasard accuse un prix avantageux pour les opérateurs de casino offshore qui souhaitent acquérir des licences dans le pays, et ils sont très pointilleux au sujet de la compagnie qui reçoit une licence. Ils demandent alors que tous les FAI (fournisseurs de services Internet) bloquent l’accès à tous les autres sites de casino en toute impunité. Ils sont extrêmement bons, et tout site de casino qui n’est pas encore sur la longue liste noire de Belgique se trouvera bientôt là-bas.

La loi belge sur les paris et les paris a été créée le 7 mai 1999, mais c’était l’amendement de 2010 qui a envoyé la Commission belge des jeux de hasard en surmultiplication. Une règle générale est que, à moins qu’une entreprise n’ait une activité de jeu terrestre en cours dans le pays, elle ne sera pas autorisée à offrir ses services en ligne en Belgique. Il y a quelques exceptions notables, mais c’est généralement la façon dont les Belges gardent vos euros à leur égard, et non ailleurs.

Casinos belges et offshore

La vérité de la question est la suivante. Vous pouvez trouver pratiquement tout ce dont vous avez besoin auprès d’un casino ou d’un casino en ligne réglementé belge. Les casinos en ligne belges sont généralement alimentés par des fournisseurs de logiciels de casino de niveau intermédiaire et des logiciels propriétaires, de sorte que vous devriez pouvoir trouver une bonne sélection de jeux sur leurs sites de casino en ligne. Vous ne devriez certainement pas être à court d’un jeu original à jouer, non plus.

Cependant, un certain nombre d’autres entreprises opèrent également en Belgique. Ladbrokes, par exemple, compte une centaine de sites de paris situés à travers le petit pays. Cela confère à Ladbrokes le droit d’offrir des services de jeux de casino en ligne, et un site de casino comme celui-ci peut attirer de nombreux joueurs, comme vous pouvez l’imaginer. Ils ont une solide sélection de jeux que beaucoup d’autres casinos belges ne dépenseront pas pour acquérir.

Dans des circonstances normales, nous dirons que si vous ne trouvez pas ce que vous recherchez dans un casino en ligne sous licence nationale, allez simplement chercher un casino offshore; C’est-à-dire un casino qui n’est pas autorisé ou basé dans votre pays hôte. Cependant, avec la Belgique, ce n’est pas aussi simple que cela. Comme mentionné, les FAI belges sont extrêmement bons dans la liste noire des domaines de jeu, et ils publient régulièrement une nouvelle liste noire avec les derniers casinos qu’ils vous ont bloqués. Même le meilleur VPN (réseau privé virtuel) et les services proxy ont de la difficulté à passer devant les listes noires de casino ISP belges.

À propos du jeu en Belgique

Contrairement à tant d’autres pays que nous regardons, la Belgique est un endroit très délicat pour jouer à vos jeux de casino préférés dans les casinos offshore. Sauf si vous êtes un technicien informatique hautement qualifié, vous allez trouver un défi, et il y a des pénalités pour être pris au piège dans les casinos offshore, y compris des amendes considérables.

Vous pourriez ne pas l’aimer, mais la Commission belge des jeux d’argent a approuvé, et les casinos autorisés peuvent être votre meilleur coup de jouer en ligne et légalement. Personnellement, nous recherchions certaines des plus grandes entreprises du pays pour avoir des opérations terrestres (telles que Ladbrokes) puisque leur gamme de titres en ligne sera largement supérieure à tout ce que votre opérateur belge simpliste pourra vous offrir.