Online Casino Nederland – Online Casinos in The Netherlands

Op deze pagina mogen wij u geen Nederlandse online casinos en geen iDeal casinos aanbieden. Er zijn wel nog genoeg casinos die Nederlande spelers accepteren, die kunt u overal op onze site vinden, bijvoorbeeld op deze pagina: hier.

The online casino market in The Netherlands is going through big changes at the moment with the Dutch casino and gambling regulator being very very tough with their rules. Casinos like Polder have closed down to comply with the rules whereas others like Oranje Casino, Florijn, Rembrandt, Amsterdam and a few others with particularly Dutch names are going to be fined heavily soon so we would advise Dutch players to avoid all these casinos as there is a good chance they will face legal action and you may have difficulty ever getting your money out.

There are also heavy rules against online casino portals advertising toward Netherlands players and as such we will not be offering Dutch players any casinos on this online casino Nederland page. The advertising rules are as follows:

“Therefore, we would like to remind you that you should not target the Dutch market on our behalf and confuse Dutch consumers as to the legality of online casinos in the Dutch market. This means that you should not market casinos through:

 • Radio, television or print media aimed at the Dutch market;
 • A website with a .nl extension;
 • A website with any element which is generally understood to be typically Dutch, such as:
 1. Part of the URL (e.g. ‘/nl’, ‘tulp’ or ‘tulip’),
 2. Images (e.g. of windmills or dykes), or
 3. Words, phrases or concepts (e.g. ‘gezellig’ or ‘polder’); or
 • Any medium which makes reference to iDeal in relation to online casinos.

The Netherlands online casino market will be fully regulated soon and a hundred firms have applied for an online casino Nederland license so perhaps in 2018 we will finally get to see legal Dutch casinos like Holland Casino Online, Jacks Casino Online, Hommerson Casino Online, Fair Play Casino Online as well as a few of the big international casinos entering the Dutch online casino market.

Online Casino Nederland Kansspelautoriteit

De Kansspelautoriteit is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 09.00 -17.00 uur via telefoonnummer 070 302 13 00.

Kansspelautoriteit zet nieuwe stap in bestrijden van kansspelen op afstand

30 mei 2017 – KSA

De Nederlandse Kansspelautoriteit zet een nieuwe stap in het bestrijden van kansspelen op afstand (online) die zich richten op de Nederlandse markt. De Kansspelautoriteit (Ksa) start dit jaar ook een thematische actie tegen kansspelen online waaraan minderjarigen kunnen deelnemen. Vice-voorzitter mr H.W. (Henk) Kesler van de Kansspelautoriteit: ‘Dat minderjarigen kunnen meedoen aan kansspelen online is onacceptabel’.

Vice-voorzitter Kesler: ‘Meedoen minderjarigen onacceptabel’

Kansspelen online zijn verboden in Nederland. Op grond van de huidige wet verleent de Kansspelautoriteit geen vergunningen voor aanbod online, omdat deze daar nu niet in voorziet (zie onder: Belangrijke bevoegdheden voor handhaving). Ze kan kansspelen online dus ook niet binden aan strenge voorwaarden. Spelers (consumenten) lopen bij de illegale kansspelen online, waaronder gemanipuleerde spelen, grote risico’s, vooral op gokverslaving en gokschulden.

Blijken van gerichtheid op Nederlandse markt

De Kansspelautoriteit hanteert prioriteringscriteria bij het bepalen van de volgorde waarin ze handhavend optreedt tegen kansspelen online. Deze zijn: in de Nederlandse taal, met een webadres dat eindigt met .nl of met reclame via radio, televisie of gedrukte media. Deze aanpak blijkt succesvol. Tal van aanbieders pasten hun websites op basis van deze criteria aan.

Niettemin is er online nog steeds kansspelaanbod dat zich nog specifiek en onmiskenbaar richt op de Nederlandse markt, ook al valt dit aanbod niet (meer) binnen de termen van de prioriteringscriteria. De Kansspelautoriteit zal ook tegen dit kansspelaanbod optreden, omdat dit eveneens indruist tegen de publieke doelen die de Kansspelautoriteit nastreeft (zie: http://www.kansspelautoriteit.nl/organisatie/publieke-doelen/). Zie over het maatschappelijk belang dat de Kansspelautoriteit handhaaft onder: Veilig spelen op eerlijke markt.

Daarom breidt de Kansspelautoriteit haar aanpak vanaf 1 juni dit jaar uit. Ze gaat haar aanpak verder concentreren op kansspelaanbieders die zich (nog) specifiek en onmiskenbaar richten op Nederlandse spelers. Gerichtheid op de Nederlandse markt kan voor de Kansspelautoriteit op meerdere manieren blijken zoals uit:

 • kansspelaanbod via een website met een .nl-extensie (van aanbod via een .nl website kan ook sprake zijn bij (in)directe doorgeleiding vanaf websites met een .nl extensie);
 • kansspelaanbod via een website die, al dan niet na inloggen, (mede) in de Nederlandse taal te raadplegen is;
 • illegaal online kansspelaanbod waarvoor reclame wordt gemaakt via radio, televisie of in geprinte media gericht op de Nederlandse markt;
 • gebruik van domeinnamen met daarin typische aan Nederland refererende begrippen in combinatie met kansspelaanduidingen (zoals ‘klompenbingo’, ‘gezelligheidspoker’ of ‘rood-wit-blauw-casino’);
 • overige kenmerken waaruit gerichtheid op Nederland is af te leiden (plaatjes op de website van typisch Nederlandse elementen als klompen of molens, bonussen die aan te merken zijn als typisch Nederlands zoals stroopwafels).
 • het gebruik van betaalmiddelen die uitsluitend of grotendeels door Nederlanders worden gebruikt;
 • het ontbreken van (verschillende variaties) van geoblocking.[1]Deze lijst met kenmerken is niet limitatief (uitputtend). Ook uit andere kenmerken kan de gerichtheid op de Nederlandse markt blijken.

Bescherming minderjarigen

Onderzoeken en meldingen van spelers duiden erop dat er aanbieders zijn die minderjarige deelnemers accepteren. De Kansspelautoriteit vindt dit een hoogst onwenselijke, risicovolle situatie voor jongeren. Daarom zal de Kansspelautoriteit in 2017 een onderzoek starten naar de deelname van minderjarigen bij aanbieders online. De Kansspelautoriteit wil een beter beeld hiervan krijgen, evenals van welke aanbieders minderjarige deelnemers accepteren. De resultaten van dit verkennend onderzoek kunnen voor de Kansspelautoriteit aanleiding zijn om waar nodig handhavend op te treden.

Strijdigheid met maatschappelijke doelen

De aanpak van specifieke en onmiskenbare gerichtheid op de Nederlandse markt past in de verdere opbouw en verbreding van de aanpak door de Kansspelautoriteit. Met deze verdere aanpak wil zij kansspelen online die zich (blijven) richten op de Nederlandse markt nog meer terugdringen. Ze zal voor deze verdere aanpak ook extra capaciteit inzetten.

De Kansspelautoriteit ziet de uitbreiding van haar aanpak als een logische vervolgstap in de handhaving. Eerder gaf zij al aan dat het niet (meer) voldoen aan de genoemde prioriteringscriteria de aanbieder niet vrijwaart van eventuele handhaving. De Kansspelautoriteit kan aanleiding hebben om nader onderzoek te doen binnen de kansspelmarkt of naar specifieke kansspelaanbieders, ook al voldoet het kansspelaanbod niet (meer) aan de prioriteringscriteria. De Kansspelautoriteit kijkt hierbij vooral naar de schade aan en risico’s voor de publieke doelen.

Voorbeelden van zulk handhavend optreden waren eerder de WK-actie en de app-actie. Vorig jaar maakte de Kansspelautoriteit de verwijdering bekend van 55 gokapps uit de betreffende appstore. Gokapps op mobiele telefoontoestellen maken het mogelijk om 24 uur per dag en overal mee te doen aan kansspelen. Illegale gokapps die een geldelijke inleg en/of uitkering kennen, de zogeheten real money gambling apps, vormen een groter risico wegens het laagdrempelige en verslavende karakter ervan, vooral voor jongeren. De Kansspelautoriteit blijft dan ook alert op gokapps (zie voor actuele informatie over de wijze waarop de Kansspelautoriteit kansspelen online aanpakt: www.kansspelautoriteit.nl).

Verbod op kansspelen online respecteren

Sinds begin dit jaar verscherpte de Kansspelautoriteit haar aanpak van kansspelen online al door geen individuele aanschrijvingsbrieven meer te sturen naar aanbieders van online kansspelen die de Kansspelautoriteit in het vizier heeft. Vanaf dit jaar treedt de Kansspelautoriteit onmiddellijk handhavend op tegen deze aanbieders. De markt is na een aantal jaren voldoende op de hoogte van het handhavingsbeleid. Een aanbieder moet het verbod op kansspelen online respecteren, zal zo nodig zelf in actie moeten komen om te zorgen dat zijn aanbod zich niet richt op de Nederlandse markt, en handhavende maatregelen van de Kansspelautoriteit voorkomen.

Teneinde het bevorderen van kansspelen online tegen te gaan sloot de Kansspelautoriteit eerder een convenant met adverteerders en mediapartners. Partijen kunnen zich als partner aansluiten bij dit convenant. Vanuit hetzelfde handhavingsdoel staat de Kansspelautoriteit ook in contact met platforms van sociale media. De Kansspelautoriteit richt zich in toenemende mate op dienstverleners van kansspelaanbieders zonder vergunning, zoals betaaldienstverleners en reclamemakers.

Vertrouwen van spelers beschamen

Dienstverleners van illegaal kansspelaanbod online zijn op grond van de wet verplicht om hun ondersteuning te staken, ook al zijn die kansspelaanbieders zelf niet bestraft. Met hun dienstverlening aan deze illegale activiteiten handelen ze niet alleen in strijd met wet en recht. Ze kunnen met hun dienstverlening bij spelers en publiek ook bijdragen aan de indruk dat het illegale kansspel in kwestie is toegestaan. Met zo’n valse voorstelling van zaken beschamen zij het vertrouwen van spelers.

De Kansspelautoriteit zal dergelijke dienstverleners er steeds meer en zo nodig ook steeds krachtiger op aanspreken dat zij zich niet alleen aan de wet moeten houden maar dat op hen een speciale verantwoordelijkheid rust om alle schijn van legaliteit weg te nemen door geen zaken te doen met aanbieders van kansspelen online.

De Kansspelautoriteit verscherpte vorig jaar al haar aanpak van reclame op internet voor kansspelen zonder vergunning. Onder druk van de Kansspelautoriteit verwijderden inmiddels tien reclamemakers hun illegale reclame van het internet. De Kansspelautoriteit zal gerichte acties als deze de komende tijd blijven herhalen.

Belangrijke bevoegdheden voor handhaving

De Eerste Kamer der Staten-Generaal behandelt momenteel het wetsvoorstel Kansspelen Op Afstand (KOA) dat regulering beoogt van kansspelen online. Het wetsvoorstel kent de Kansspelautoriteit belangrijke bevoegdheden toe voor handhaving van wet- en regelgeving. Indien ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel aanvaardt kan de Kansspelautoriteit onder strikte voorwaarden vergunning verlenen aan aanbieders van kansspelen online.

De Kansspelautoriteit hecht groot belang aan dit wetsvoorstel; alleen een strikt gereguleerd en aantrekkelijk aanbod van kansspelen online biedt een structurele oplossing om illegaal aanbod tegen te gaan en ook andere maatschappelijke belangen te dienen waarvoor de Kansspelautoriteit zich gesteld weet.

Veilig spelen op eerlijke markt

De Kansspelautoriteit maakt zich sterk voor een betrouwbaar aanbod van kansspelen in een veilige omgeving. Dit doet de Kansspelautoriteit als overheidsgezag samen met spelers, aanbieders van vergunde kansspelen en overheidsdiensten waarmee zij eveneens samenwerkt. Om het belang van betrouwbare kansspelen in een veilige omgeving te bewaken is de aanpak van de Kansspelautoriteit streng en rechtvaardig.

De Kansspelautoriteit heeft als maatschappelijke opdracht:

 • Toezicht houden op het naleven van betrokken wet- en regelgeving voor kansspelen en het handhaven hiervan;
 • Beslissen over aanvragen om vergunningen voor kansspelen;
 • Bevorderen van het voorkomen en beperken van kansspelverslaving;
 • Geven van voorlichting en informatie.De Kansspelautoriteit staat er samen met aanbieders en spelers voor dat mensen alleen veilig een gokje kunnen wagen. Als iedereen hieraan meewerkt kun je mensen beschermen, misdaad weren en met elkaar een even eerlijke en aantrekkelijke kansspelmarkt bieden.

[1] Een beperking aan internetverkeer die is gebaseerd op de geografische positie van de gebruiker.